Kennismakingsfase

In het vrijblijvende kennismakingsgesprek staat de hulpvraag centraal. Het gedrag van uw kind wordt besproken met als doel om samen te kijken of PMKT passend zou kunnen zijn. Ook krijgt u informatie over de werkwijze van een therapieproces en de manier van werken in relatie tot de problematiek. Tevens is het een mooie gelegenheid om te ervaren of de behandelvorm en locatie u aanspreken en of u en uw kind een klik met mij als therapeut hebben. 

Wanneer u de kennismaking als prettig heeft ervaren en ermee instemt om met de therapie te gaan starten is dit hoe het traject verloopt:

Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase staat de volgende vraag centraal → Wat is er aan de hand? 

Om dit na te gaan volgt een intakegesprek met u als ouder(s)/opvoeder(s) en een psychomotorisch onderzoek met uw kind.

Intakegesprek

Alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind worden in dit gesprek besproken. 

Onderzoek

Uw kind komt drie- tot vier maal een uur naar de therapieruimte voor observatie en/of testen. Soms is er ook een observatie op school. Dit onderzoek vormt de basis van de therapie.

Advies

De uitkomst van het onderzoek leidt tot een onderzoeksrapport en persoonlijk advies wat met u wordt doorgesproken. Als u instemt met de inhoud van het rapport en het voorgestelde advies, wordt een individueel behandelplan opgesteld en kan de therapie starten met de behandelfase.

Behandelfase

De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. De therapeutische sessies duren meestal tussen de 45 en 60 minuten.

Belangrijke aspecten in opbouwende volgorde zijn: veiligheid - regulatie - relatie - gedragsverandering en transfer.

Tussentijds zijn er voortgangsgesprekken met u als ouder(s)/opvoeder(s) en eventueel, uiteraard met uw instemming, met de leerkracht, arts, of andere behandelaar(s). 

Afrondingsfase

Wanneer er succesvol is gewerkt aan therapeutische doelen en het kind (weer) in zijn kracht staat kan worden toegewerkt naar het afbouwen van de therapie. Doel van de therapie is dat het kind en de belangrijke anderen in zijn leefomgeving weer op eigen kracht samen verder kunnen. De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek waarin u een eindrapportage ontvangt.